NIX adresserat – företagsinformation

NIX adresserat är en normal del av god kundvård. Genom att inte sända adresserad direktreklam, eller ADR, till konsumenter som inte vill ha sådan reklam kan företag undvika att skapa badwill. Det är, enligt marknadsföringslagens regler om obeställd reklam, förbjudet att skicka ADR till den som uttryckligen sagt nej såvida inte något av de särskilda undantagen föreligger.

Det är också billigare att kontrollera mot NIX adresserat än att sända ADR till mottagare som inte vill ha den.

NIX adresserat får endast användas för att undvika att sända ADR till konsumenter vars namn finns i registret.

Lagen gäller marknadsföring mot alla fysiska personer men NIX adresserat avser endast konsumenter. Det finns inget motsvarande spärregister för andra fysiska personer.

Företag är skyldiga enligt lag att respektera NIX adresserat

Det strider mot 21 § marknadsföringslagen att skicka reklam via personadresserad post till konsumenter som tydligt motsatt sig att metoden används.

NIX-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att de som anmält sig dit i lagens mening har gjort det tydligt att dessa inte vill att metoden används. Det innebär att företag måste undersöka m mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat innan reklamen skickas.

NIX-nämnden respekterar emellertid de undantag som anges i reglerna för NIX adresserat.

I följande fall är det enligt NIX-nämnden tillåtet att sända ADR till konsument vars namn finns i NIX adresserat:

  • Konsumenten har lämnat uttryckligt medgivande att reklam sänds.
  • Det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och erbjudandet avser samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande skall anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts men inte mer än ett år om inte särskilda skäl föreligger.
  • Konsumenten har lämnat personuppgifter för marknadsföringsändamål och har informerats om vilka kontaktvägar (brev, telefon, etc) som marknadsföraren kan önska använda samt haft möjlighet att avböja viss eller vissa kontaktvägar för marknadsföring. Möjligheten att avböja skall ges vid även inhämtande av personuppgifter från kunder, medlemmar i bonus- och kundklubbar samt personer som förekommer i intresseregister eller som beställt information.

Hur görs kontrollen mot NIX adresserat?

Det finns två sätt att utföra kontroll mot NIX adresserat, dels genom Återförsäljare och dels som Slutanvändare. Matchning av namn och adresser innehåller särskilda svårigheter. Därför gäller att både Återförsäljare och Slutanvändare skall ha en bred erfarenhet och stor kompetens för att på ett tillräckligt säkert sätt kunna matcha namn och adresser.

Återförsäljare Företag som fyller SWEDMAs krav på erfarenhet och kompetens kan antas som återförsäljare av NIX adresserat. En återförsäljare har rätt att på uppdrag av andra företag matcha företagets adresslistor mot NIX adresserat. Återförsäljaren bestämmer själv sina villkor och priser gentemot sina uppdragsgivare. Återförsäljaren kan hämta en uppdaterad version av NIX adresserat varje vecka. En förteckning över Återförsäljarna finns här.
Slutanvändare Företag som har erfarenhet och kompetens att själva matcha namn och adresser för sin egen marknadsföring kan antas som Slutanvändare av NIX adresserat. Detta är vanligen aktuellt endast för vissa större företag. En Slutanvändare har rätt att för sin egen marknadsföring matcha företagets adresslistor mot NIX adresserat. Slutanvändaren kan också få rätt att matcha adresslistor som tillhör andra företag inom samma koncern för dess egen marknadsföring. Slutanvändare får aldrig matcha adresslistor för företag som inte tillhör den egna koncernen. Slutanvändaren kan hämta en uppdaterad version av NIX adresserat varje vecka.

Företag som varken är Återförsäljare eller Slutanvändare

Företag som varken är Återförsäljare eller Slutanvändare kan inte få egen tillgång till NIX adresserat. Sådana företag får vända sig till någon av Återförsäljarna. Här finns en förteckning över befintliga Återförsäljare.

Får endast användas för att undvika att sända ADR till spärrade

NIX adresserat får endast användas för att undvika att sända ADR till konsumenter vars namn finns i registret.

Priser för NIX adresserat from 2019-01-01

Återförsäljare betalar 58.190 kr per kalenderår. Om användningen skall ske inom en koncern är priset 116.380 per kalenderår. Moms tillkommer.
Slutanvändare betalar 36.685 kr per kalenderår. Om användningen skall ske inom en koncern är priset 73.370 per kalenderår. Moms tillkommer.

Rabatter

Medlemmar i SWEDMA får 10 % rabatt.

Avtal om NIX adresserat

Företag som önskar bli Återförsäljare eller Slutanvändare av NIX adresserat kontaktar SWEDMA

Företaget skall redogöra för sin erfarenhet och kompetens att på ett tillräckligt säkert sätt kunna matcha namn och adresser. På begäran skall företaget styrka sina uppgifter. Sedan SWEDMA godtagit företaget sänder SWEDMA ett avtalsförslag. När avtalet undertecknats och fakturan betalats får företaget tillgång till spärregistret NIX adresserat. En uppdaterad version är tillgänglig varje vecka.

Beställning

Beställ avtal via webbplatsens kontaktformulär eller telefon 08 53 48 02 60.