Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB)

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är en oberoende organisation i Europa som samlar de nationella dataskyddsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen (EDPS). Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har som ambition att se till att dataskyddsförordningen och det europeiska direktivet om dataskydd vid brottsbekämpning, (som den svenska brottsdatalagen baseras på) tillämpas enhetligt. EDPB kan erbjuda generell guidning för att förtydliga termer inom europeisk dataskyddslagstiftning och på så sätt bidra till en enhetlig förståelse av de rättigheter och skyldigheter som omfattas av lagstiftningen. Generellt kan man säga att EDPB har tre huvuduppgifter: 

  • Att utfärda generella riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis för att förklara GDPR-reglerna tydligare.
  • Att dra slutsatser för att säkerställa att alla nationella tillsynsmyndigheter tolkar GDPR på samma sätt, särskilt när det gäller ärenden som involverar flera länder.
  • Att ge råd till EU-kommissionen angående dataskyddsfrågor och bidra med förslag till ny EU-lagstiftning som berör dataskydd. De jobbar även för att knyta de nationella dataskyddsmyndigheter närmare och ge dem möjligheter att samarbeta, dela information och praxis med varandra.